سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

قبله جان کجاست؟

زمانی که قصد قربت کردی به کوی یار...
تن را پاکیزه بدار
    از هرچه نا پاکی.
جان را پاکیزه بدار
    از هرچه فکر دیگری.

نظر به مهر،
    رو به محراب و
        سو به سمت کعبه داشته باش!

کنون بنگر که جانت به کدامین سمت و سو نظر دارد؟!
    جان را به سوی جان جانان بگردان
        و قلب را به یاد او گرم و زنده نگه دار.

اینگونه معاشرتی به معراج نزدیک می شود
    و اوج می گیرد تا آسمان هفتم...
        براستی که نماز بی حضور قلب، نمازحقیقی نیست!


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: سه شنبه 91/8/30 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com