سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

در رخ گل جمال یار ببین

جمعی غرق در زیبایی ها هستند و جذب آنها...
جمعی غرق در جمال زیبایی آفرین اند و در پی او...
و افسوس بر آنانکه ندیدند زیبایی را!

در رخ گل جمال یار ببین که گل از یار یادگار آمد
بر در یار ما گذشت نسیم زان گل افشان و مشک بار آمد

نویسنده: هومان ׀ تاریخ: چهارشنبه 89/1/18 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

طریق طلب

عاشقی خام­طبع که دل در
گرو محبت دلبندی داشت، روزی به در خانه معشوق آمد و در بکوفت. معشوق پرسید کیست؟

عاشق گفت منم. معشوق گفت
بازگرد که اکنون دیدار را هنگام نیست و بر خوان وصل، جای چون تو خامی نباشد. تو را
آتش هجران باید تا گداخته گردی و از شائبه خودی پاک شوی.

آن مسکین نومید بازگشت و
سالی در سفر دور از معشوق به سرآورد، چون پخته گشت باز آمد. دیگر بار حلقه بر در
بکوفت. معشوق پرسید کیست؟ عاشق با حرمت و ادب گفت این تویی و کسی جز تو نیست.
معشوق گفت در آی که وصل را سزاواری.

 

آن یک آمد در یاری بزد/
گفت یارش کیستی ایمعتمد

گفت من، گفتش برو هنگام
نیست/ بر چنین خوانی مقام خام نیست

رفت آن مسکین و سالی در
سفر/ در فراق دوست سوزید از شرر

پخته گشت آن سوخته چون
بازگشت/ باز گرد خانه انباز گشت

حلقه زد یارش که بر در
کیست هان/ گفت بر در هم تویی ای دلستان

گفت اکنون چون منی ای من
در آی/ نیست گنجایی دو من در یک سرای (مثنوی معنوی)

به روایت استاد محمود
شاهرخی


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: سه شنبه 89/1/10 ׀ موضوع: من، تو ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

... با حافظ

گل بی رخ یار خوش نباشد       بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان       بی لاله عذار خوش نباشد
رقصیدن سرو و حالت گل       بی صوت هزار خوش نباشد
با یار شکرلب گل اندام       بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دست عقل بندد       جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقد محقر است حافظ       از بهر نثار خوش نباشد

نویسنده: هومان ׀ تاریخ: دوشنبه 89/1/2 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com